Beste Prijsgarantie
 — 

Algemene voorwaarden van Boutique Hotels Sauerland GmbH

Gegevensbescherming
De in het contract vermelde persoonlijke gegevens, in het bijzonder naam, adres, telefoonnummer, bankgegevens, die noodzakelijk en uitsluitend vereist zijn voor de uitvoering van de daaruit voortvloeiende contractuele relatie, worden verzameld op basis van wettelijke machtigingen.

Voor elk verdergaand gebruik van de persoonsgegevens en het verzamelen van aanvullende informatie is regelmatig de toestemming van de betrokkene vereist.


Toepassingsgebied
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de levering van accommodatiediensten en op alle andere daarmee verband houdende leveringen en diensten van Boutique Hotels Sauerland GmbH. Ze zijn op dezelfde manier van toepassing op de terbeschikkingstelling van andere kamers, vitrines en ruimtes in met het hotel verbonden gebieden.

Naast de individuele afspraken met de handelspartner - samenvattende term voor de gast, de klant, de organisator, de besteller, etc. - gelden de volgende Algemene Handelsvoorwaarden. De voorwaarden van de handelspartner maken geen deel uit van het contract, in het bijzonder als ze niet uitdrukkelijk worden tegengesproken door Boutique Hotels Sauerland GmbH.

1. Vertragsverhältnis
Der Vertrag über alle Leistungen, insbesondere die Reservierung von Zimmern, kommt für beide Seiten durch schriftliche oder mündliche Vereinbarung zustande.

Die Reservierung von Zimmern stellt einen Mietvertrag dar. Die Unter- und Weitervermietung sowie die Nutzung der Hotelzimmer zu anderen als Wohnzwecken bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Hotels.

Erfolgt die Buchung durch einen Dritten, so wird dieser ungeachtet der wirksamen Zustimmung des Vertragspartners ebenfalls Vertragspartner und haftet mit dem Vertragspartner gesamtschuldnerisch für alle Verpflichtungen aus diesem Vertrag.

Die Boutique Hotels Sauerland GmbH haftet für ihre Verpflichtungen aus dem begründeten Vertragsverhältnis. Im Bereich der nichttypischen Dienstleistungen ist die Haftung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt.

Fahrlässigkeit (der Boutique Hotels Sauerland GmbH). Im Übrigen verweisen wir auf Artikel 7 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Die Verjährungsfrist für alle Ansprüche des Geschäftspartners beträgt sechs Monate.

2. diensten
Boutique Hotels Sauerland GmbH is verplicht de door de handelspartner gereserveerde kamers beschikbaar te houden en de overeengekomen diensten te verlenen.

De zakenpartner is verplicht de geldende of overeengekomen prijzen van Boutique Hotels Sauerland GmbH voor het ter beschikking stellen van de kamer en de overige door hem gebruikte diensten te betalen. Dit geldt ook voor diensten en uitgaven van Boutique Hotels Sauerland GmbH aan derden die door de zakenpartner zijn geregeld.

De handelspartner kan geen aanspraak maken op de terbeschikkingstelling van bepaalde kamers. Indien overeengekomen kamers of kamercategorieën niet beschikbaar zijn, is Boutique Hotels Sauerland GmbH verplicht om alles in het werk te stellen om een gelijkwaardige vervanging in eigen huis of in andere panden ter plaatse te vinden.


3 Aankomst en vertrek
Gereserveerde kamers zijn beschikbaar vanaf 15.00 uur op de dag van aankomst en tot 11.00 uur op de dag van vertrek. De aan de zakenpartner toe te wijzen kamers worden door Boutique Hotels Sauerland GmbH bepaald op de dag van aankomst.

Tenzij uitdrukkelijk een latere aankomst is overeengekomen, heeft Boutique Hotels Sauerland GmbH het recht om gereserveerde, onbezette kamers na 18.00 uur aan andere gasten toe te wijzen zonder dat de zakenpartner hieraan enige aanspraak op schadevergoeding kan ontlenen. Boutique Hotels Sauerland GmbH heeft hierbij een herroepingsrecht.

Kamers met gegarandeerde reserveringen worden door Boutique Hotels Sauerland GmbH tot uiterlijk 22.00 uur vrijgehouden, tenzij met Boutique Hotels Sauerland GmbH een latere aankomst van de zakenpartner is overeengekomen.

Reserveringen met aanbetaling worden beschouwd als gegarandeerde reserveringen. In dit geval moeten de bestelde kamers absoluut vrijgehouden worden.

Bij een later vertrek na 11.00 uur wordt de zakenpartner verzocht de receptie uiterlijk om 22.00 uur op de dag voor vertrek te informeren. Indien mogelijk wordt de kamer voor de zakenpartner vrijgehouden.


4. Prijs
De prijzen worden bepaald volgens de prijslijst die geldig is op het moment dat de diensten worden verleend. Voor zover de wettelijke belasting op de toegevoegde waarde verschuldigd is, is deze in de prijzen inbegrepen tegen het desbetreffende wettelijke tarief.

Voor zover belastingen en heffingen worden verhoogd en/of nieuwe belastingen en heffingen aan Boutique Hotels Sauerland GmbH worden opgelegd, is deze gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen.

Indien een vaste prijs werd overeengekomen en indien er meer dan vier maanden liggen tussen het sluiten van het contract en de levering van de dienst, behoudt Boutique Hotels Sauerland GmbH zich het recht voor om een gepaste prijswijziging door te voeren, waarbij Boutique Hotels Sauerland GmbH zich ertoe verbindt om de handelspartner op de hoogte te brengen van de prijswijziging.

5. betalingsvoorwaarden
Alle facturen van Boutique Hotels Sauerland GmbH dienen onmiddellijk na ontvangst zonder aftrek te worden betaald.

Op de dag van de vervaldag is de handelspartner zonder aanmaning in verzuim. Vanaf de dag van verzuim heeft Boutique Hotels Sauerland GmbH het recht om een vertragingsrente ter hoogte van 5% punten boven de betreffende basisrente volgens § 288 BGB in rekening te brengen. De aanspraak op een hogere schade door verzuim blijft onaangetast en uitdrukkelijk voorbehouden.

Boutique Hotels Sauerland GmbH heeft het recht om van de zakenpartners bij aankomst of vooraf door vermelding van het creditcardnummer een voorschot tot de hoogte van de te verwachten totale omzet te verlangen, in elk geval ten minste een passend bedrag.

Boutique Hotels Sauerland GmbH heeft te allen tijde het recht om tussentijdse facturen uit te schrijven die onmiddellijk opeisbaar zijn na overhandiging aan de handelspartner. Indien de handelspartner na het overhandigen van de tussentijdse factuur in gebreke blijft, heeft Boutique Hotels Sauerland GmbH het recht om het verblijfscontract zonder opzegtermijn te beëindigen.

Bij overeengekomen facturering op basis van het reserveringscontract geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Betaling geschiedt zonder aftrek en vrij van kosten.

Bij boekingen/reserveringen behoudt Boutique Hotels Sauerland GmbH zich tevens het recht voor om 100% van de te verwachten omzet als aanbetaling te verlangen.

Alle betalingen zijn in euro's. Boutique Hotels Sauerland GmbH heeft het recht om vreemde valuta, cheques en creditcards te weigeren. Bij betaling per creditcard wordt een provisievergoeding van 5% in rekening gebracht voor onkosten en diensten van derden.

Aanmaningskosten van € 10,00 kunnen per geval in rekening worden gebracht voor aanmaningen die worden verstuurd nadat het verzuim is ingetreden.

Boutique Hotels Sauerland GmbH behoudt zich het recht voor om bij groepsreserveringen vanaf 10 personen de reservering pas als bevestigd te beschouwen als er een aanbetaling van 20% van de geboekte diensten is gedaan bij de definitieve bestelling door de zakenpartner of na bevestiging door Boutique Hotels Sauerland GmbH binnen 10 dagen of de overeengekomen/vereiste aanbetaling op de gestelde datum is voldaan.


6. herroeping en annulering
Bij overmacht en andere belemmeringen waarvoor Boutique Hotels Sauerland GmbH niet verantwoordelijk is, in het bijzonder belemmeringen die buiten de invloedssfeer van het hotel liggen, behoudt het hotel zich het recht voor om zich uit het contract terug te trekken zonder dat de handelspartner aanspraak kan maken op schadevergoeding.

Voor zover op grond van een schriftelijke overeenkomst een herroepingsrecht van de handelspartner binnen een bepaalde termijn is toegestaan, heeft Boutique Hotels Sauerland GmbH harerzijds het recht om zich binnen deze termijn uit het contract terug te trekken indien er aanvragen van andere handelspartners zijn voor de contractueel geboekte kamers en de handelspartner geen afstand doet van zijn herroepingsrecht of de reservering niet bindend bevestigt.

Indien een overeengekomen vooruitbetaling ook na het verstrijken van een door Boutique Hotels Sauerland GmbH gestelde redelijke respijttermijn met dreiging van weigering uitblijft, heeft Boutique Hotels Sauerland GmbH ook het recht zich uit het contract terug te trekken; (vgl. i.Ü. punt 5).

Indien de handelspartner geen gebruik maakt van de bestelde kamer zonder Boutique Hotels Sauerland GmbH daarvan tijdig in kennis te stellen, blijft hij gehouden tot betaling van de overeengekomen totaalprijs van de eerste reisdag inclusief de eerste overnachting, ongeacht de reden van verhindering. Boutique Hotels Sauerland GmbH is verplicht te goeder trouw ongebruikte kamers zoveel mogelijk opnieuw toe te wijzen om annuleringen te voorkomen.


Reserveringen en annuleringstermijnen moeten worden nageleefd zoals hieronder vermeld:

Voor reserveringen van Boutique Hotels Sauerland GmbH voor touroperators en reisbureaus geldt in principe een annuleringstermijn van 30 kalenderdagen voor aanvang van de dienstverlening. Boutique Hotels Sauerland GmbH kan in individuele gevallen schriftelijk een andere herroepingstermijn overeenkomen.

Voor alle andere reserveringen van Boutique Hotels Sauerland GmbH voor de zakenpartner als individuele gast gelden de volgende annuleringstermijnen:

  • 1 kamer - 2 dagen
  • 2-5 kamers - 5 dagen
  • 6 - 10 kamers - 14 dagen

Na het verstrijken van de annuleringstermijn wordt de reservering omgezet in een definitieve boeking.

Annuleringsverklaringen moeten schriftelijk per brief, fax of e-mail worden ingediend. De handelspartner is verantwoordelijk voor het leveren van een bewijs van ontvangst van de annuleringsverklaring.

Het staat Boutique Hotels Sauerland GmbH vrij om de door haar geleden schade forfaitair te vergoeden door de handelspartner. De zakenpartner is dan verplicht 100% van de contractueel overeengekomen prijs te betalen voor overnachtingen met of zonder ontbijt, 100% voor halfpension en 100% voor volpension. Het is de verantwoordelijkheid van de handelspartner om aan te tonen dat er geen schade is ontstaan of dat de door Boutique Hotels Sauerland GmbH geleden schade lager is dan het gevraagde vaste bedrag.

Bovendien gelden de volgende annuleringsvoorwaarden, volgens welke de handelspartner in het algemeen de forfaitaire kosten volgens onderstaande lijst moet vergoeden.

In alle onderstaande gevallen behoudt de handelspartner zich het recht voor om een lagere schade te bewijzen, Boutique Hotels Sauerland GmbH behoudt zich het recht voor om een hogere schade te bewijzen. Voor zover er handelsgebruiken bestaan die in strijd zijn met deze afspraken, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat deze handelsgebruiken geen geldigheid hebben tussen de contractuele partners.

Annuleringsdag/kalenderdag voor de dienstverlening Aanspraak Boutique Hotels Sauerland GmbH

  • tot 60 dagen voor aankomst gratis
  • tot 30 dagen voor aankomst kosteloos indien minder dan 50% van de deelnemers van de groep heeft geannuleerd
  • tot 21 dagen voor aankomst: vergoeding van de totale prijs van de eerste reisdag incl. de eerste overnachting en 35% voor de overige dagen als de geboekte service niet anders kan worden verkocht
  • 7-21 dagen voor aankomst: berekening van de totaalprijs van de eerste reisdag incl. de eerste overnachting en 60% voor de volgende dagen, als de geboekte service niet anders kan worden verkocht.
  • minder dan 7 dagen voor aankomst: berekening van de volledige totaalprijs van de eerste reisdag incl. de eerste overnachting en 80% voor de volgende dagen, als de geboekte service niet anders kan worden verkocht.

Elk gebruik door de handelspartner en/of zijn gasten dat afwijkt van de overeenkomst van de contracterende partijen geeft Boutique Hotels Sauerland GmbH het recht om de contractuele relatie zonder opzegtermijn te beëindigen (onmiddellijke terugtrekking) zonder dat dit de aanspraak van Boutique Hotels Sauerland GmbH op de overeengekomen vergoeding/vergoeding vermindert.

6.1 Groepen

Groepen: Voor boekingen van 5 of meer kamers gelden over het algemeen aparte regelingen en extra kosten.

Overleg met Boutique Hotels Sauerland GmbH is vereist.

Als u vragen of verzoeken heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen op +49 (0) 176 601 833 70.

7 Aansprakelijkheid
De handelspartners van Boutique Hotels Sauerland GmbH evenals de gast als zodanig of als gastheer zijn jegens Boutique Hotels Sauerland GmbH volledig aansprakelijk voor alle door henzelf of hun gasten veroorzaakte schade, ongeacht of zij zelf voor die schade verantwoordelijk zijn. In dit opzicht vormt ook het gebruik in strijd met de contractuele bepaling een schadeoorzaak waarvan het rechtsgevolg onomstotelijk is vastgesteld onder punt 7.

Indien Boutique Hotels Sauerland GmbH door overmacht of staking in de uitvoering van haar diensten wordt belemmerd, kan daaruit geen aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens de handelspartner worden afgeleid. Boutique Hotels Sauerland GmbH is echter jegens de handelspartner verplicht om redelijke inspanningen te verrichten om elders gelijkwaardige diensten te verkrijgen.

Boutique Hotels Sauerland GmbH is jegens de handelspartner aansprakelijk volgens de bepalingen van §§ 701 ff. BGB (DUITS BURGERLIJK WETBOEK). Er wordt uitdrukkelijk verwezen naar de inhoud van deze bepalingen, in het bijzonder naar de verplichtingen van de handelspartner en de respectievelijke aansprakelijkheidsniveaus.

Boutique Hotels Sauerland GmbH streeft naar de stipte uitvoering van wekopdrachten, de tijdige en correcte verzending van berichten en de levering van alle soorten goederen. Boutique Hotels Sauerland GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor misverstanden of fouten.

Gevonden voorwerpen worden alleen op verzoek en op risico en kosten van de zakenpartner teruggegeven. Als er geen verzoek wordt gedaan met een telefoontje van de zakenpartner, worden de gevonden voorwerpen na een bewaarperiode van een jaar overgedragen aan de vinder.

Gevonden creditcards worden in tweeën gebroken en doorgestuurd naar de betreffende creditcardmaatschappij. Bij zakenpartners die zich nog in het hotel- en restaurantcomplex van Boutique Hotels Sauerland GmbH bevinden, wordt de kaart veiliggesteld en wordt de zakenpartner op de hoogte gesteld van de vondst. Als de zakenpartner al vertrokken is, wordt de kaart gedurende een redelijke periode bewaard, maar niet langer dan 24 uur. Daarna wordt de kaart op dezelfde manier behandeld als een gevonden creditcard (zie hierboven).

Voorwerpen die door Boutique Hotels Sauerland GmbH in bewaring zijn genomen en waarvoor een bagagevoucher is afgegeven, worden na een jaar waarin de voorwerpen niet zijn opgehaald als verloren beschouwd en dienovereenkomstig behandeld.

Aanspraken van de zakenpartner of de persoon die voorwerpen van Boutique Hotels Sauerland GmbH in bewaring heeft gegeven, zijn niet gerechtvaardigd door de overeenkomstige behandeling als verloren voorwerpen. In dit opzicht is Boutique Hotels Sauerland GmbH niet aansprakelijk.

8. Algemeen
Boutique Hotels Sauerland GmbH heeft uitsluitend rookvrije kamers. Het is daarom verboden om zowel in de openbare ruimtes als in deze gastenkamers te roken. In sommige gevallen hebben wij voor onze gasten aparte rookruimtes ingericht. Bij overtreding is het hotel gerechtigd een bedrag van € 150,00 van de gast te verlangen als vergoeding voor de te maken separate schoonmaakkosten, inclusief eventuele omzetderving door het niet kunnen verhuren van de kamer als gevolg hiervan.

Dit schadebedrag wordt hoger of lager vastgesteld indien het hotel een hogere schade bewijst of de gast een lagere schade bewijst.

Voor het gebruik of de vermelding van de naam van het bedrijf en de aangesloten onderdelen van het bedrijf, in het bijzonder van Boutique Hotels Sauerland GmbH in verband met reclamemaatregelen van de handelspartner is schriftelijke toestemming van de directie vereist.

Voor externe diensten die door Boutique Hotels Sauerland GmbH geregeld of in rekening gebracht worden, wordt een toeslag in rekening gebracht. Een aansprakelijkheid van Boutique Hotels Sauerland GmbH voor de diensten van derden wordt hierdoor niet gevestigd en bestaat dus niet.

Binnenkomende berichten, post- en goederenzendingen voor de handelspartners en hun gasten worden met de gebruikelijke zorg behandeld. Boutique Hotels Sauerland GmbH neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de bewaring, bezorging en op uitdrukkelijk verzoek ook voor de verzending ervan. Aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van de ontvangen berichten, post- en goederenzendingen, ook voor vertraging in de levering of verzending is uitdrukkelijk uitgesloten. De kosten van levering en verzending zijn voor rekening van de handelspartner of de gast.

Boutique Hotels Sauerland GmbH verplicht zich in het kader van haar dienstverlening alleen in het geval van een verzoek tot gratis vervoer van personen en bagage, maar zonder verplichting. De aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel en materiële schade is beperkt tot de vergoedingsplicht van de wettelijke autoverzekering. Aansprakelijkheid voor verlies van bagage en vertragingen in het vervoer is volledig uitgesloten. Boutique Hotels Sauerland GmbH behoudt zich echter uitdrukkelijk het recht voor om transportdiensten zoals bagageservice, shuttleservice etc. tegen betaling aan te bieden.

Huisdieren zijn niet toegestaan in het hotel. (Uitzondering: therapie- en geleidehonden; bewijs vereist) Bij niet-naleving brengt Boutique Hotels Sauerland GmbH € 150,00 schoonmaakkosten per dag en hond in rekening.

Boutique Hotels Sauerland GmbH behoudt zich het recht voor om bij het inchecken een creditcard te autoriseren om de betaling van de door het hotel geleverde diensten te garanderen. U kunt ook contant of met een EC-kaart betalen bij het inchecken.

Prostitutie en mensenhandel zijn verboden en zullen door Boutique Hotels Sauerland GmbH bij de politie worden aangegeven.


10 Scheidbaarheid
Indien afzonderlijke bepalingen van het contract tussen Boutique Hotels Sauerland GmbH en haar handelspartner en/of de bovenstaande algemene voorwaarden of delen daarvan ongeldig of onuitvoerbaar zijn of worden, tast dit de geldigheid of uitvoerbaarheid van de overige bepalingen of de overige delen van de bepalingen alsmede het contract en de voorwaarden als geheel niet aan. De ongeldige of niet-afdwingbare bepalingen worden door de partijen vervangen door geldige en afdwingbare bepalingen die gelijkwaardig zijn aan of zo dicht mogelijk in de buurt komen van de ongeldige of niet-afdwingbare bepalingen en die overeenkomen met het economische doel dat de partijen met de ongeldige of niet-afdwingbare bepalingen voor ogen hadden. Hetzelfde geldt in het geval van een onbedoelde lacune.

11. nevenafspraken
Tussen de partijen zijn geen afwijkingen van het tussen de partijen gesloten contract en geen nevenafspraken gemaakt, tenzij deze schriftelijk zijn vastgelegd.


12. plaats van jurisdictie
Bevoegde rechtbank is de vestigingsplaats Arnsberg, d.w.z. de plaats van uitvoering en nakoming van Boutique Hotels Sauerland GmbH. Afwijkende bepalingen van de handelspartner op basis van zijn voorwaarden worden door bovenstaande voorwaarden van Boutique Hotels Sauerland GmbH uitdrukkelijk uitgesloten.